Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere toezegging, aanbieding, offerte en overeenkomst van “De Groeiassistent”, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72359412.

“De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door “de Groeiassistent” in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “De Groeiassistent” en haar directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Groeiassistent en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien De Groeiassistent niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Groeiassistent in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van De Groeiassistent zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

 

De Groeiassistent kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Groeiassistent daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Groeiassistent anders aangeeft.

 

 

Een samengestelde prijsopgave verplicht De Groeiassistent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, wijziging overeenkomst en prijsverhoging

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever De Groeiassistent derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Groeiassistent dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

De Groeiassistent maakt gebruik van samenwerkingen met derden om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Groeiassistent is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Groeiassistent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Het door de Opdrachtgever geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, vrij is van rechten van derden of toestemming heeft van de rechthebbende om het materiaal te laten gebruiken, tenzij De Groeiassistent anders aangeeft.

Het staat De Groeiassistent vrij om het door de klant aangeleverde materiaal te bewerken en toe te passen op de opdracht naar eigen inzicht.

De uitvoeringstermijn die is afgesproken met de Opdrachtgever gaat pas in nadat het eventueel aan te leveren materiaal als zijnde ontvangen is bevestigd door De Groeiassistent.

Eventuele wijzigingen of vertragingen van de overeenkomst worden altijd tijdig gecommuniceerd. Het vertragen om een redelijkerwijs verklaarbare reden geeft de zowel de Opdrachtgever en De Groeiassistent niet het recht de overeenkomst te beëindigen.

Mocht de afgesproken prijs niet voldoende blijken om de overeenkomst uit te voeren zal De Groeiassistent dit altijd in overleg doen met de Opdrachtgever. Mocht de reden van een nodige prijsverhoging niet te wijten zijn Opdrachtgever op welk gebied dan ook, zal De Groeiassistent trachten hierin rekening te houden met de meerprijs.

4. Overmacht

De Groeiassistent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Groeiassistent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Groeiassistent niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Groeiassistent of van derden daaronder begrepen. De Groeiassistent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Groeiassistent zijn verbintenis had moeten nakomen.

De Groeiassistent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan de vermeldde termijn na de melding van overmacht, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover De Groeiassistent ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Groeiassistent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Betaling en Incassokosten

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Groeiassistent aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Groeiassistent aangegeven.

 

De Groeiassistent is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Groeiassistent verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien De Groeiassistent echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid

Indien De Groeiassistent aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

De Groeiassistent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Groeiassistent is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien De Groeiassistent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Groeiassistent beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

De aansprakelijkheid van De Groeiassistent is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De Groeiassistent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Groeiassistent aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Groeiassistent toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Groeiassistent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Groeiassistent of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. Webwinkels en Content Managing System (CMS)

De Groeiassistent maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten:

  • WordPress
  • PrestaShop

De Groeiassistent is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.

Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals het hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op De Groeiassistent.

 

Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

8. Ruilen en herroepingsrecht opensource systemen

De Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van Opdrachtgever.

9. Eigendomsvoorbehoud

Pas na volledige betaling gaat het eigendomsrecht van het product naar de klant.

10. Garantie en aansprakelijkheid

De Groeiassistent garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

De Groeiassistent is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Groeiassistent. De Groeiassistent is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

Indien De Groeiassistent, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

De Opdrachtgever is gehouden De Groeiassistent te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen De Groeiassistent mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Opdrachtgever dienen te komen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van De Groeiassistent of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

11. Intellectuele eigendommen

De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot alle producten berusten bij De Groeiassistent, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. De Groeiassistent behoudt het recht om geleverde producten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Groeiassistent partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van De Groeiassistent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Groeiassistent het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.